کدام شرکت از صنعت فلزات اساسی عملکرد بهتری داشته است؟

فلزات اساسی-آبان ماه 97