کطبس و مقاومت مهم

کطبس در ادامه روند صعودی خود قرار دارد و به مقاومت مهم 7000 ریالی رسیده است.

با توجه به آرایش فوق که الگوی پرچم صعودی را نشان می دهد و روند قیمتی  خرید در اصلاح و نزدیک به حمایت 6300 الی 5500 ریال را گزینه مناسب تری در روند می دانیم و ورود پس از شکست مقاومت 7000 ریالی و تثبیت بر بالای آن با هدف محدوده 9900 الی 11500 ریالی شرایط مناسب تری را نشان می دهد.

دوری از معاملات هیجانی را در روند توصیه می کنیم.