گزارش اسفند ماه فملیویژه 

فملی در اسفند ماه  2 هزار و 518 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته 34 درصد رشد داشته است. همچنین شرکت از متوسط فروش ماهانه سال 98، 37 درصد بیشتر فروش داشته است. مجموع فروش شرکت  در سال 98 به 22 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده که نسبت به  سال گذشته، رشد 124 درصدی داشته است.

فملی در اسفند در حدود 26 هزار تن کاتد و 86 هزار تن کنسانتره مس تولید کرده که به ترتیب 36 درصد بیشتر و 10 درصد کمتر از ماه قبل است. فروش شرکت حدود 26 هزار تن کاتد است که 15 درصد بیشتر از بهمن است.نرخ فروش کاتد  مشابه ماه گذشته در محدوده کیلویی 74 هزارتومانی قرار دارد.

از مبلغ کل فروش اسفند ماه به میزان ۲۵.۱۸۷.۴۰۳ میلیون ریال مبلغ ۱۰.۸۲۸.۶۱۱ میلیون ریال معادل ۸۰.۸۲۹.۷۹۷ دلارمربوط به فروش خارجی بابت فروش ۹.۵۷۸ تن کاتد و۲۳.۲۲۴ تن کنسانتره و ۴۲ تن اکسید مولیبدن بوده و مبلغ ۱۴.۳۵۸.۷۹۲ میلیون ریال مربوط به فروش داخلی می باشد.