جهت استفاده از مطالب و تحلیل های ویژه در “رهنمون سرمایه” یکی از اشتراک های ویژه زیر را انتخاب کنید :

اشتراک ویژه ۶ ماهه

۹۲۵,۰۰۰ تومان

دسترسی نامحدود تمام مطالب ویژه

مدت اعتبار ۱۸۰ روز

اشتراک ویژه ۱ ماهه

۱۷۰,۰۰۰ تومان

دسترسی نامحدود تمام مطالب ویژه

مدت اعتبار ۳۰ روز