کمینا داران بدانندویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ کمینا به محدوده مقاومتی خط روند نزولی مهم خود رسیده است و با توجه به روند ابزار تکنیکی خرید در محدوده مقاومتی قیمتی و ابزار تکنیکی را گزینه مناسبی…

قشکر و مقاومت پیش روی سهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ قشکر به محدوده مقاومتی 2600 ریالی نزدیک شده است و با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی با رعایت حدضرر کوتاه مدتی و نوسانی 2200 ریالی و میان مدتی…

وهور در شرایط مناسبی است؟ویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ وهور با توجه به روند قیمتی و آرایش ابزار تکنیکی با رعایت حدضرر محدوده 1300 ریالی کوتاه و مین مدتی 1000 ریالی شرایط مناسبی را برای رشد نشان داده و شکست مقاومت…

شرایط نموداری در نماد چدنویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ چدن با توجه به روند فوق و آرایش ابزار تکنیکی با رعایت حدضرر محدوده 2200 ریالی کوتاه و 1950 ریالی شرایط مناسبی را برای خرید در اصلاح نشان داده و با…

وسپهر در الگوی تکنیکیویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ ابزار تکنیکی و قیمتی در روند وسپهر تمایل به رشد میان مدتی را نشان می دهد اما دوری از معاملات هیجانی در محدوده مقاومتی را توصیه می کنیم. حمایت سهم محدوده…

ستران به مقاومت رسیدویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ ستران به محدوده مقاومتی 33000 ریالی رسیده است و با توجه به آرایش قیمتی و ابزار تکنیکی خرید در اصلاح قیمتی گزینه مناسب تری نسبت به مقاومت سهم است.…

حکشتی بر بالای مقاومتویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ حکشتی بر بالای مقاومت قیمتی و ابزار تکنیکی قرار دارد و با توجه به رشد ایجاد شده و شتاب آن سهامداری را مناسب و خرید در پولبک به محدوده 18500 ریالی را…

زنگان و مقاومت تکنیکیویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ زنگان به محدوده مقاومتی تکنیکی قیمتی و ابزار تکنیکی رسیده است و خرید در محدوده مقاومتی را گزینه مناسبی نمی دانیم. صبر و خرید در اصلاح قیمتی و یا پس از شکست…

پیزد در کانال حرکتیویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ پیزد در روند صعودی خود قرار دارد و با رعایت حدضرر کوتاه مدتی 12000 ریالی می توان سهم را از منظر کوتاه مدتی مدنظر قرار داد. مقاومت سهم محدوده 14500…

ادامه تحلیل در نماد غکورشویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ غکورش کماکان با رعایت حدضرر محدوده 44000 ریالی در روند صعودی قرار داد و با شکست مقاومت محدوده 52000-53000 ریالی رشد تا محدوده 65000-70000 ریالی را…