فنوال و روند سهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ فنوال به بالای محدوده مقاومتی مناسبی رسیده است و با رعایت حدضرر محدوده 6350 الی 5250 ریالی سهامداری و خرید را در اصلاح مناسب و مقاومت را محدوده…

توریل و مقاومت مهمویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ توریل به بالای مقاومت مهمی رسیده است و با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی با رعایت حدضرر محدوده 9950 الی 8700 ریالی خرید در اصلاح قیمتی را با رعایت…

شاخص در مسیر انتظاری اصلاحیویژه 

شاخص کل بورس تهران درچه شرایطی قرار دارد؟ ، در تحلیل زیر به بررسی نکات مهم آن می پردازیم. شاخص کل با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی در مسیر اصلاحی مدنظر قرار داد و محدوده حمایتی را 1.59 الی 1.51 میلیون واحدی می دانیم و بر اساس…

بهپاک برای خرید مناسب است؟ویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ بهپاک با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی و کانال نوسانی با رعایت حدضرر کوتاه مدتی 6700 الی 5900 ریالی برای خرید مناسب است و مقاومت سهم محدوده 8400…

زبینا بالای مقاومت استویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ زبینا با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی بر بالای محدوده مقاومتی قرار دارد و با توجه به آرایش ایجاد شده خرید در اصلاح قیمتی را مناسب می دانیم. حمایت…

ریشمک بعد از شکست مقاومتویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ ریشمک با توجه به شکست خط روند نزولی و با توجه به آرایش ابزار تکنیکی در شرایط خوبی برای خرید در اصلاح قرار دارد و با رعایت حدضرر محدوده 18000 الی…

مفاخر از رشد تا اصلاحویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ مفاخر در محدوده مقاومتی قرار دارد و با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی خرید در اصلاح قیمتی را گزینه مناسبی می دانیم، حمایت سهم محدوده 7000 و 5750 ریالی…

شتران و شکست خط؟ویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ شتران خط روند نزولی در ابزار تکنیکی و قیمتی را شکست داده است و خرید در اصلاح قیمتی با رعایت حدضرر محدوده 3900-3850 ریالی کوتاه و میان مدتی 3300…

سخوز بر بالای مقاومت مهمویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ سخوز بر بالای مقاومت محدوده 30000 ریالی خود قرار دارد و با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی خرید در اصلاح قیمتی با رعایت حدضرر بیان شده را می توان مدنظر…

سبجنو و شکست مقاومتویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ سبجنو خط روندنزولی را شکست داده است و با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی خرید در اصلاح با رعایت حدضرر کوتاه مدتی 38500 ریالی و میان مدتی 33000…