بروزرسانی تحلیل افقویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟افق در محدوده حمایت مناسبی قرار داد و با توجه به روند ابزار تکنیکی و شکست مقاومت، خرید با رعایت حضرر محدوده 65000 ریالی و مقاومت 83000 ریالی را گزینه…

فروی و حمایت سهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی، حمایت سهم محدوده 52500 ریالیو حدضرر را محدوده 43500 ریالی میان مدتی می دانیم. سهامداری و خرید با رعایت حدضرر…

حفاری و شرایط نموداری آنویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟سهم به محدوده مقاومتی 14000 ریالی نزدیک شده و با توجه به روند فوق و مقاومت ابزار تکنیکی در حفاری، صبر و خرید در اصلاح قیمتی و در محدوده 10000 ریالی و یا…

پیووت مهم در وساختویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟وساخت با رشد مناسبی روبرو شده و به محدوده مقاومتی سقف قیمتی و پیووتی رسیده است و خرید در محدوده مقاومتی 71000 ریالی را گزینه مناسبی نمی دانیم. صبر و…

سبجنو چگونه است؟ویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟سبجنو در محدوده حمایتی ساده قیمتی و ابزار تکنیکی قرار دارد و با توجه به حمایت پیووتی ، سهامداری و خرید با رعایت حدضرر محدوده 30000 الی 26500 ریالی را…

خشرق و رخداد مهم نموداریویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟خشرق به محدوده حمایتی ساده، ابزار تکنیکی و پیووتی رسیده است و با توجه به روند فوق خرید با پذیرش ریسک و رعایت حدضرر محدوده 14500 ریالی را می توان با…

کهمدا و آرایش سهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟کهمدا به محدوده مقاومتی 11500 ریالی رسیده است و با توجه به روند فوق در صورتی که مقاومت بیان شده شکسته شود، رشدت ا محدوده 14000 ریالی کوتاه و میان مدتی…

نگاهی به نمودار نطرینویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟در ابتدا بابت مشکل پیش امده در تحلیل قبل پوزش میخواهیم، خروجی دیتا مشکل داشت.نطرین در محدوده حمایتی مناسبی قرار دارد و با توجه به روند ابزار تکنیکی و…

خبهمن و بروزرسانی تحلیلویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟خبهمن با رعایت حدضرر محدوده 18000 ریالی کماکان شرایط مناسبی را نشان داده و در صورتی که شکست و تثبیت بر بالای محدوده 23000 ریالی را شاهد باشیم، رشد تا…

قرن و شرایط آنویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟قرن کماکان در کانال نوسانی خود در حال حرکت بوده و با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی، سهامداری و خرید با رعایت حدضرر محدوده 45000 ریالی را می توان در…