شاخص کل و آرامش در مقاومتویژه 

شاخص کل بورس تهران درچه شرایطی قرار دارد؟ ، در تحلیل زیر به بررسی نکات مهم آن می پردازیم. شاخص کل در محدوده مقاومتی روند آرامی را در بیش گرفته است و با توجه به شرایط فوق شکست حمایت محدوده 1.25 میلیون واحدی اصلاح تا محدوده…

فباهنر و رشد از حمایت بیان شدهویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ فباهنر با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی با رشد مناسبی روبرو شده است و با رعایت حدضرر محدوده 19000 ریالی رشد تا محدوده 29000 ریالی کوتاه و در صورت…

آریا داران بدانند شرایط سهم چگونه استویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ آریا با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی در صورتی که با شکست و تثبیت بر بالای محدوده مقاومتی 95000 ریالی روبرو شود رشد تا محدوده 120000 ریالی…

سدور و دور مقاومت مهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ سدور در محدوده مقاومتی ابزار تکنیکی و قیمتی قرار دارد و با توجه به روند فوق دو مقاومت قیمتی و ابزار تکنیکی خرید در محدوده مقاومتی را با ریسک…

ذوب و بروزرسانی جدید سهمویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ ذوب به بالای محدوده مقاومتی 3800 ریالی رسیده است و با توجه به روند ابزار تکنیکی و روند قیمتی سهامداری و خرید به صورت پله ای را گزینه مناسبی می دانیم و…

زبینا و نمودار خاص سهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ زبینا با توجه به شکست خط روند پیووتی در ابزار تکنیکی و قرارگیری در محدوده مقاومتی قیمتی شرایط خاصی را نشان داده و شکست و تثبیت بر بالای محدوده…

تلیسه و روند سهمویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ تلیسه در صورتی که با شکست مقاومت محدوده 3650 ریالی و تثبیت بر بالای آن روبرو شود رشد تا محدوده 5000 ریالی را نشان داده و خرید بعد از شکست و تثبیت بر…

چکاوه و شرایط سهم بعد از گپ قیمتیویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ چکاوه در محدوده مناسبی قرار دارد و با توجه به روند ابزار تکنیکی و حمایت تشکیل شده در آن و حمایت ساده قیمتی در محدوده 11500 ریالی سهامداری و خرید…

ادامه مسیر در شگویاویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ شگویا با توجه به روند فوق و در ادامه تحلیل گذشته با رعایت حدضرر محدوده 10000 الی 9700 ریالی شرایط مناسبی را نشان داده و کماکان سهامداری و خرید پله ای با…

آپ و درگیر با مقاومت مهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ آپ در محدوده مقاومتی قرار دارد و با توجه به روند ابزار تکنیکی و شکست مقاومت خرید در اصلاح قیمتی و پولبک را گزینه مناسب تری می دانیم. مقاومت…