تداوم رشد در روند کانال دسانکوویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟دسانکو در ادامه روند صعودی خود در درون کانال صعودی ، رشد را در پیش گرفته است و با رعایت حدضرر محدوده 15000 ریالی برابر با کف کانال صعودی، سهامداری و رشد…

کساوه و مقاومت سهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟کساوه به محدوده مقاومتی مهمی رسیده است و شکست و تثبیت بر بالای محدوده 47500 الی 50500 ریالی، رشد تا محدوده 66000 ریال را نشان می دهد. حمایت سهم محدوده…

تمحرکه داران توجه کنندویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟تمحرکه در ادامه روند تحلیلی گذشته، بر بالای حمایت روند پیووتی و صعودی ابزار تکنیکی خود قرار دارد و مادامی که حمایت ساده قیمتی در محدوده 16000 الی 14000…

خمحور را بروز شده ببینیدویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟خمحور بر بالای خط روند نزولی در ابزار تکنیکی خود قرار دارد و قیمت بر بالای محدوده 20000 الی 22000 ریالی در حال حرکت است و با رعایت حدضرر بیان شده حمایت…

ساراب و بروز رسانی حرکت سهمویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ساراب بر بالای محدوده 15000 ریالی خود قرار دارد و با توجه به روند قیمتی و آرایش ابزار تکنیکی، سهامداری با رعایت حدضرر بیان شده را مناسب و تمایل به رشد تا…

خساپا و نگاه به مقاومتویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟خساپا در محدوده مقاومتی ساده قیمتی و روند پیووتی خود قرار دارد و مادامی که بر بالای محدوده 1800 الی 2000 ریالی قرار نگرفته است، خرید در محدوده مقاومتی…

نگاهی به نمودار ولبهمنویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ولبهمن در محدوده حمایتی خط روند صعودی و حمایت محدوده 8300 ریالی خود قرار دارد و با رعایت حدضرر بیان شده ، سهامداری و خرید با حجم کم را می توان در تحلیل…

کنور و بروزرسانی سهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟کنور در محدوده حمایتی ابزار تکنیکی و قیمتی خود قرار دارد و با رعایت حدضرر محدوده 20500 ریالی، سهامداری و خرید با حجم کم نسبت به گذشته را گزینه مناسب می…

کروی و نوسان در ابزار قیمتیویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟کروی در محدوده حمایتی و مقاومتی فیبوناچی در نوسان است و با رعایت حدضرر محدوده 25000 ریالی، سهامداری را گزینه مناسب و مقاومت سهم را محدوده 37000 ریال می…

حپارسا و خط روند سهمویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟حپارسا در روند صعودی مناسبی قرار دارد و با توجه به آرایش ابزار تکنیکی و قیمتی با رعایت حدضرر محدوده 40500 ریالی، سهامداری را مناسب و شکست مقاومت محدوده 57500…