آیا شاخص کل قصد ادامه اصلاح را دارد؟ویژه 

شاخص کل بورس تهران درچه شرایطی قرار دارد؟ ، در تحلیل زیر به بررسی نکات مهم آن می پردازیم.با توجه به روند ابزار تکنیکی و اصلاح ایجاد شده در رفتار شاخص کل و کاهش دامنه نوسان، شاخص در یک مسیر اصلاحی فرسایشی قرار گرفته است و ابزار…

شکست مقاومت سهم زفکا؟ویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟زفکا بر بالای مقاومت پیووتی ابزار تکنیکی قرار دارد و تثبیت شکست مقاومت محدوده 13000 ریالی رشد تا محدوده 15000 ریالی کوتاه مدتی را نشان می دهد، حدضرر…

نظرین و بروز رسانی دیگر از سهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟نظرین با توجه به روند ابزار تکنیکی با رعایت حدضرر محدوده 10000 ریالی کماکان مناسب بوده و با شکست و تثبیت بر بالای مقاومت 13500 ریالی رشد تا محدوده…

فلوله و روند قیمت و ابزار تکنیکیویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟فلوله در شرایط مناسبی قرار دارد و با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی با رعایت حدضرر محدوده 18000 ریالی می توان سهم را مدنظر قرار داد و مقاومت سهم…

شستا از زاویه نمودارویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی با رعایت حدضرر محدوده 17000 ریالی می توان سهم را مدنظر قرار دارد و مقاومت سهم محدوده 26000 ریالی بوده و شکست مقاومت…

شپنا را چه باید کرد؟ویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟شپنا در روند اصلاحی قرار دارد و با توجه به روند فوق و آرایش ابزار تکنیکی ، خرید به صورت پله ای با رعایت حدضرر حدوده 11000 الی 9100 ریالی را گزینه…

فولاد و موقعیت مناسب خرید سهم؟ویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟فولاد در روند اصلاحی قرار دارد و با رعایت حدضرر محدوده 9400 ریالی خرید به صورت پله ای را در روند اصلاحی گزینه مناسبی می دانیم، مقاومت سهم محدوده…

بروزرسانی روند نماد سیمرغویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟سیمرغ در محدوده حمایتی مناسبی قرار دارد و با توجه به روند فوق و آرایش ابزار تکنیکی با رعایت حدضرر محدوده 14500 ریالی می توان سهم را مدنظر قرار داد و…

سهامداران غپآذر توجه کنندویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟غپاذر درگیر با مقاومت محدوده 73000 ریالی است و شکست و تثبیت بر بالای این محدوده رشد تا محدوده 83500 ریالی الی 97000 ریالی را نشان می دهدف حمایت و حدضرر…

حدضرر مهم خودروویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟خودرو در محدوده مناسبی از منظر قیمت و ابزار تکنیکی قرار دارد و خرید در اصلاح قیمتی با رعایت حدضرر نهایی 2200 ریالی را گزینه مناسبی می دانیم، مقاومت…