وایران و مقاومتویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ وایران حمایت مناسبی را در محدوده 6000-4700 ریالی کوتاه و میان مدتی نشان داده و خرید در اصلاح قیمتی با رعایت حدضرر دو محدوده بیان شده را مناسب می…

خبهمن و کانال نوسانیویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ خبهمن در کانال نوسانی 2100-3250 ریالی قرار دارد و خرید در اصلاح قیمتی با رعایت حدضرر محدوده 2100-2000 ریالی و فروش در محدوده مقاومتی 3250 ریالی را می…

شغدیر و آرایش نموداریویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ شغدیر در محدوده حمایتی ابزار تکنیکی و قیمتی قرار دارد و با رعایت حدضرر محدوده 71000 ریال کوتاه و میان مدتی 56500 ریالی میان مدتی سهامداری و خرید را…

نگاهی کوتاه به خودروویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ خودرو در محدوده حمایتی ابزار تکنیکی و در نزدیکی حمایت مهم 3200-3000 ریالی قرار دارد و خرید در این محدوده را با رعایت حدضرر 3000 ریالی مناسب می دانیم،…

باکس حرکتی سرچشمهویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ سرچمشه حمایت مناسبی را در محدوده 9200-8300 ریالی نشان داده و حدضرر را محدوده بیان شده فوق می دانیم، مقاومت سهم محدوده 13000 و 17000 ریال است و خرید در…

مادیرا بر بالای مقاومت است؟ویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ مادیرا با شکست مقاومت محدوده 4500-4800 ریالی تمایل به ادامه روند صعودی را نشان داده است و با رعایت حدضرر محدوده بیان شده ، فوق سهامداری و خرید در اصلاح…

غشان و نمودار جذاب؟ویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ غشان با رعایت حدضرر کوتاه مدتی 8350 و میان مدتی 7000 ریالی شرایط مناسبی را برای خرید نشان می دهد، مقاومت سهم محدوده 12000 ریال بوده و شکست آن رشد تا…

سغرب و جدال با سقفویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ سغرب به سقف تاریخی خود رسیده است و با اندک اصلاحی روبرو شده است، با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی با رعایت حدضرر محدوده 28000 ریالی خرید در اصلاح…

وتجارت بر بالای سقف قیمتیویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ وتجارت بر بالای سقف قیمتی کوتاه مدتی خود قرار دارد، حمایت سهم محدوده 2650 و 2200 ریال بوده و خرید در اصلاح قیمتی را با رعایت حدضرر دو محدوده بیان شده…

گکوثر بر بالای مقاومت مهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ گکوثر بالای مقاومت محدوده 2650 ریالی خود قرار دارد و خرید با رعایت حدضرر این محدوده را می توان مدنظر قرار داد، دوری از معاملات هیجانی را توصیه و حمایت…