گوهران و مقاومت ابزار تکنیکیویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟مقاومت ابزار تکنیکی در گوهران سهم را به روند اصلاحی وارد کرده است و محدوده 14000 ریالی کوتاه و میان مدتی 10500 ریالی حمایت سهم و شکست مقاومت محدوده…

غگلستا و شرایط سهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟غگلستا در محدوده حمایتی ابزار تکنیکی قرار دارد و با رعایت حدضرر محدوده 71500 ریالی کوتاه و میان مدتی 58000 ریالی سهامداری و خرید را مناسب و مقاومت سهم…

کانال حرکتی شبصیرویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟شبصیر در ادامه روند صعودی و شکست مقاومت ابزار تکنیکی رشد تا محدوده 150000 ریالی کوتاه و میان مدتی 190000 ریالی را نشان داده و با رعایت حدضرر محدوده…

تثبیت شکست مقاومت در صباویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟صبا با شکست و تثبیت خود بر بالای محدوده 30000 ریالی تمایل به ادامه روند صعودی را نشان داده است و با رعایت حدضرر محدوده بیان شده و روند کانالیزه شده فوق،…

تکنو و نوسان سهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟تکنو بر بالای محدوده 20000 الی 17500 ریالی روند نوسانی و تثبیت را در پیش گرفته است و با رعایت حدضرر بیان شده محدوده فوق سهامداری و خرید به صورت پله ای…

قزوین و ابزار تکنیکی سهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟قزوین با توجه به روند ابزار تکنیکی در شرایط اصلاحی و نوسانی خود قرار دارد و با رعایت حدضرر محدوده 30000 ریالی کوتاه و میان مدتی 26000 ریالی سهامداری و…

شسینا داران توجه کنندویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟شسینا با شکست مقاومت روند نزولی در ابزار تکنیکی و شکست مقاومت قیمتی در ادامه روند صعودی خود محدوده 440000 ریالی را نشان می دهد و با رعایت حدضرر محدوده…

شرایط تکنیکی کتوکاویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟کتوکا در محدوده مقاومتی ابزار تکنیکی و قیمتی خود قرار دارد و خرید در محدوده مقاومتی را گزینه مناسبی نمی دانیم. حمایت سهم محدوده 180000 ریالی کوتاه و…

شکست سقف بلند مدتی فایراویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟فایرا بر بالای محدوده 25000 ریالی خود قرار دارد و با رعایت حدضرر کوتاه مدتی بیان شده فوق و میان مدتی 20000 ریالی سهامداری و خرید با حجم کم و به صورت پله ای…