تحلیلی جدید از مادیراویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ سهم در محدوده حمایتی مناسبی قرار دارد و خرید در اصلاح قیمتی با رعایت حدضرر محدوده 4850-4300 ریالی را مناسب و مقاومت را محدوده 7000 ریالی می دانیم.…

ونیکی و نمودار خاصویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ ونیکی از نظر نموداری شرایط خاصی را نشان می دهد و با رعایت حدضرر محدوده 6500 ریالی کوتاه و میان مدتی 5800 ریالی می توان سهم را در اصلاح قیمتی مدنظر قرار…

ختوقا در محدوده جذاب؟ویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ ختوقا در محدوده جذاب زیر 6000 ریال قرار دارد و با رعایت حدضرر محدوده 5000 ریالی سهامداری و خرید را مناسب و شکست و تثبیت بر بالای محدوده 6500 ریالی رشد تا…

ثالوند و بازی در نوسانویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ ثالوند در محدوده نوسانی مهمی قرار دارد و حمایت سهم محدوده 14000 و مقاومت سهم محدوده 18000 ریالی است، خرید در نزدیکی محدوده حمایتی را مناسب و شکست مقاومت…

بروز رسانی تحلیل تلیسهویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ بعد از رشد ایجاد شده در سهم،شاهد مقاومت در محدوده 5500 ریالی در سهم بوده و دوری از معاملات هیجانی در محدوده مقاومتی را توصیه و خرید در اصلاح قیمتی و در…

محدوده مهم وکارویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ وکار در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد و خرید در اصلاح قیمتی با رعایت حدضرر محدوده حساس 2000-1850 ریالی را مهم و مقاومت میان روندی را محدوده 2550 ریال و شکست…

زکشت در محدوده نوسانیویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ زکشت در محدوده نوسانی 25000 ریالی قرار داد و مادامی که تثبیت بر بالای این محدوده را شاهد نباشیم، می توان اصلاح تا محدوده 20000 ریالی را با حدضرر محدوده 17000…

تلیسه از اصلاح تا مقاومتویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ حمایت سهم محدوده 3450 ریال بوده و خرید در اصلاح قیمتی را در تلیسه مناسب می دانیم، مقاومت نوسانی سهم محدوده 4450 ریال و شکست آن رشد تا محدوده 5500-6750…

کزغال در مسیر تحلیلویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ کزغال با رعایت حدضرر محدوده 20000 ریالی کماکان شرایط مناسبی را نشان داده و شکست و تثبیت بر بالای محدوده 24000-23500 ریالی رشد تا محدوده 29000 ریالی را نشان…

کزغال در مسیر تحلیلویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ کزغال با رعایت حدضرر محدوده 20000 ریالی کماکان شرایط مناسبی را نشان داده و شکست و تثبیت بر بالای محدوده 24000-23500 ریالی رشد تا محدوده 29000 ریالی را نشان…